Dla Twojego bezpieczeństwa: technika pomiarowa CFT

Ochrona i bezpieczeństwo ludzi i środowiska w każdym projekcie mają dla nas najwyższy priorytet. W celu szybkiej i skutecznej analizy powietrza otoczenia wykorzystujemy różne możliwości: badania kontrolne wykonywane przez niezależną jednostkę akredytowaną, która dokonuje kontroli naszych instalacji odpylających jeszcze przed ich wysyłką do klienta oraz monitorowanie i pomiary zanieczyszczenia środowiska za pomocą przenośnego stanowiska kontrolnego CFT.

Kontrola i certyfikacja przez Jednostkę Kontroli Higieny Powietrza DMT

Na życzenie zlecamy kontrolę naszych odpylaczy suchych i mokrych Niemieckiej Jednostce Kontroli Higieny Powietrza przy Niemieckim Instytucie Technologii Górniczej (DMT) z siedzibą w Essen. Akredytowane laboratorium badawcze tej niezależnej jednostki badawczej wykonuje między innymi badania w zakresie higieny powietrza, testy odpylania piasku i pyłu dla próbek o dużej objętości. Po wykonaniu pomiarów jednostka wystawia odpowiedni certyfikat, który stanowi dokument referencyjny dla klienta.

Monitorowanie i pomiar zanieczyszczeń za pomocą przenośnego stanowiska pomiarowego CFT

Przenośne stanowisko pomiarowe CFT umożliwia szybką i bezpieczną ocenę ryzyka i jakości powietrza. Stanowisko to szczególnie przydatne jest podczas prac remontowych w tunelach i umożliwia pomiar i monitorowanie wartości pomiarowych istotnych z punktu widzenia stowarzyszeń zawodowych – również przez dłuższy okres czasu.

Aktualne wartości pomiarowe są wyświetlane i zapisywane na twardym dysku. Wszystkie dane wyświetlane są w formie raportów lub mogą być alternatywnie przeniesione na zewnętrzny komputer i wykorzystane do analizy lub wydruku.

Walizka pomiarowa CFT wykorzystywana jest do prowadzenia następujących pomiarów:

  • prędkość przepływu powietrza
  • kierunek przepływu powietrza
  • zawartość tlenku węgla
  • zawartość dwutlenku węgla
  • zawartość tlenu
  • zawartość tlenku azotu
  • zawartość dwutlenku azotu
  • temperatura
  • wilgotność względna powietrza
  • dolna granica wybuchowości oparów benzyny

×