Breathe now!

不论是国内还是国际,我们保证有正确的联络人来应对您的询问。
您可以随时对我们的总部提出任何关于我们公司和我们产品的问题。
随时和我们联络。我们永远都欢迎您和你的咨询。
 

CFH Technology Co. Ltd.
Xingye Mansion 710, Jinyang Street 88
Xiaodian District, Taiyuan, Shanxi
China

Telefon: +86 351 785 2055
shilei@cft-gmbh.com.cn
 

CFT GmbH Compact Filter Technic
Neckarstraße 23
45768 Marl
Germany

Telefon:  +49 (0) 2365 / 87 26 - 0

mail@cft-gmbh.de

 

您也可以通过下列的社交媒体联系到我们。